Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele, mis peab vastama seadustega fikseeritud vormile ning peab kajastama õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Majandusaasta aruannet võib pidada ettevõtte visiitkaardiks, mille eesmärk on anda informatsiooni ettevõtte käekäigu kohta ja tegevuste kohta, mis pakub laialdast huvi paljudele – äriregistrile, Maksu- ja tolliametile, võlausaldajatele, pankatele, potentsiaalsetele klientidele .
Õigeaegselt ning nõuetekohaselt esitatud aruanded tõstavad ettevõtte usaldusväärsust. Aruande puudumine aga näitab ettevõtte eriliselt madalat usaldatavust.
Majandusaasta aruanne koosneb kahest osast: raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Majandusaasta aruande koosseisu kuuluv raamatupidamise aastaaruanne koosneb 4 põhiaruandest – bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ning lisadest.

Väike- ja mikroettevõtjad võivad koostada täismahus raamatupidamise aastaaruande asemel lühendatud raamatupidamise aastaaruande:
        • väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest ja piiratud arvust lisadest,
        • mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne koosneb lühikesest bilansist ja kasumiaruandest ja mõnest lisast.
Majandusaasta aruanne koostamine sisaldab endast järgmisi etappe:
       1. raamatupidamise aastaaruande koostamine
       2. tegevusaruande koostamine
       3. audiitorkontroll (kui ettevõtte on auditeeritav või kuulub ülevaatuse alla)
       4. kasumi jaotamise ettepaneku koostamine
       5. valminud majandusaasta aruande esitamine kinnitamisele

Aastaaruande koostamisel tuleks arvestada, et ettevõtte majandusaasta aruanne on avalik dokument. Mõtle hoolega, mida sa neile öelda sooviksid.